הגדרות

“האתר”  אתר “לוטו אונליין” הינו בעל היתר חוקי לשימוש בתוכנה, המאפשרת לציבור המשתמשים, אשר נרשמו באתר ואישרו את תנאי השימוש ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, לשלוח באמצעות אתר האינטרנט, בתמורה לעמלה, טפסי הגרלות למשחקים חוקיים של מפעל הפיס (כולל לוטו, צ’אנס, 777 ודומיהם) תחת השם “לוטו אונליין” והדומיין   https://lottolive.co.il . הטפסים מהאתר ישלחו באמצעות מסופי מפעל הפיס.

מובהר בזאת כי האתר “לוטו אונליין” הינו בבעלות פרטית ואינו קשור באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למפעל הפיס.

“התוכנה”  –   תוכנה ייעודית המאפשרת שליחה קלה ומהירה של טפסי הגרלות מסוגים שונים של מפעל הפיס, וכן קבלת אסמכתא (קבלה) מיידית על משלוח הטופס במסוף של מפעל הפיס. בנוסף, בכפוף לזכיית המשתמש בהגרלה בהתאם לפרסומי מפעל הפיס, ובהתאם לתנאי התקנון המפורטים להלן, יזוכה המשתמש בחשבונו באתר בגין הזכייה, כהגדרתו להלן.

“משתמש”   – אדם בגיר מעל גיל 18, אשר ביצע תהליך רישום באתר לצורך שימוש באתר לשליחת טפסי הגרלות. בשל מגבלת החוק בישראל האוסרת על שליחת טפסי הגרלות ו/או השתתפות בהגרלות ו/או השתתפות בהימורים לקטין מתחת לגיל 18, קטין מתחת לגיל 18 שנים אינו רשאי לעשות כל שימוש בשירותים המוצעים באתר ולהשתתף בכל הגרלה המוצעת באתר.

“בעלת האתר”    ניו ספורט ומרקטינג בע”מ, ח.פ. 515721272.

“הנהלת האתר”  –  בעלי האתר “לוטו אונליין”, בעלי הדומיין, כותבי התוכנה וכל מי שקשור לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.

“מסוף”  –  מסוף של מפעל הפיס המאפשר משלוח טפסי הגרלות.

מבוא

 1. השימוש באתר לוטו אונליין מוצע למשתמשים הבוחרים לעשות בו שימוש בכפוף לקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.
 1. על המשתמש באתר ו/או בתוכנה יחולו כלל התנאים, ההגבלות, המחירים ותנאי שימוש הנמצאים באתר זה ויכולים ל התעדכן מעת לעת, והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.
 1. תנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

הרשאים להירשם כמשתמשים באתר

 1. השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו או מטעמו, אסורים על קטינים מתחת לגיל 18 שנים.

4.1.       השתתפות קטינים מתחת לגיל 18 שנים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו, דאבל לוטו, 777, וכד’) או כל הימור או הגרלת מזל אחרת, גם אם הינה חוקית, אסורה עפ”י החוק במדינת ישראל.

4.2.       האתר יפעל כמיטב יכולתו וידיעתו לחסימת כל קטין מתחת לגיל 18 שנים מהאפשרות להירשם כמשתמש באתר ו/או לקבל וליהנות משירותיו.

4.3.       הנהלת אתר לוטו אונליין, שומרת לעצמה את הזכות לבדיקת כל גולש המבקש לבצע תהליך רישום לאתר כמשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו, וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם, על מנת לוודא עמידה בתנאי החוק ולבדוק כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית אחרת המונעת מהאדם להירשם כמשתמש או לעשות שימוש בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר.

4.4.       במידה ובעקבות בדיקה, התברר להנהלת האתר כי אדם המבקש להירשם כמשתמש באתר הינו קטין מתחת לגיל 18 שנים, או מוגבל עפ”י דין אחר לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, בקשת הרישום שלו תסורב במעמד ההרשמה ובמידה והרשמתו הושלמה, היא תבוטל לאלתר. הנהלת האתר, תהיה רשאית לחסום כל משתמש משימוש עתידי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה.

 1. תנאים לרישום ושימוש באתר לוטו אונליין – על האדם המבקש להשתמש בשירותי האתר, להחזיק בכתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט (e-mail), בתעודת זהות ישראלית, ובחשבון בנק פעיל או כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי הישראליות.
 1. תנאי נוסף להשתתפות בהגרלה, הינו כי בעת ביצוע שליחת כל טופס, לכל סוגי ההגרלות, מצוי המשתמש בגבולות מדינת ישראל.

הבהרה לעניין הבעלות

 1. מובהר בזאת כי הנהלת האתר ובעלת רישיון השימוש בתוכנה אינה קשורה בכל הסכם או חוזה ולא קיבלה כל הרשאה למשלוח טפסים ממפעל הפיס ו/או מי מטעמה, וכי השירות הניתן באתר ניתן ע”י הנהלת האתר ועל אחריותה.

הליך הרישום לאתר לוטו אונליין

 1. מובהר בזאת כי משלוח טפסי הגרלות ו/או קבלת שירות מכלל שירותי האתר, תתאפשר רק לאחר השלמת הליך הרישום ואישור תנאי השימוש באתר.
 1. הליך הרישום הינו הליך פשוט ומהיר, במסגרתו נדרש הגולש המבקש להשתמש בשירותי האתר למסור פרטים אישיים כולל שם מלא, תאריך לידה, מין, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).
 1. פרטי המשתמש נשמרים באתר החברה שהינו אתר מאובטח. לא יתאפשר שימוש של כל גורם אחר מלבד האתר במידע אשר נמסר ע”י המשתמש, אלא במקרה שהמשתמש עצמו ביקש או אישר זאת מפורשות.
 1. לאחר סיום תהליך הרישום הראשוני, מילוי פרטי המבקש להירשם ואישור תנאי התקנון שבאתר, ישלח למשתמש בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר, הודעה בדואר אלקטרוני (e-mail) מטעם הנהלת האתר המבקשת אישור לפרטים אשר נמסרו, וזאת לצרכי אבטחה ווידוא זהות המשתמש ונכונות הנתונים שנמסרו בתהליך הרישום
 1. עם קבלת האישור בתגובה באמצעות ההנחיות המפורטות בהודעת האימות בדואר האלקטרוני, יושלם הליך הרישום, והנרשם (פונה) יהא רשאי להתחיל ולעשות שימוש בכלל השירותים המוצעים באתר.
 1. חל איסור מוחלט על כל אדם לרשום אדם אחר לאתר לוטו אונליין ללא הסכמתו המפורשת והמתועדת, ואין למסור כל פרטים בעת הרישום לאתר, לרבות מספר זהות, דואר אלקטרוני, כתובת, מספר חשבון או כל פרט מזהה אחר ללא בקשתו והסכמתו של הנרשם. חל איסור למסור פרטים שאינם של הנרשם, בשלב הרישום.
 1. מובהר כי פרטי המשתמש כפי שנמסרו בתהליך הרישום באתר, ישמשו את הנהלת האתר לאימות זהותו של המשתמש כפי שיידרש מעת לעת. לרבות בעת מסירת טופס זוכה למשתמש. לפיכך, במידה ופרט מפרטי המשתמש בעת זיהויו במשרדי החברה לא יהיו זהים לפרטים שנמסרו בעת הרישום, רשאית הנהלת האתר לסרב למסור טופס זוכה לידיו עד להכרעה בעניין של בית משפט מוסמך.
 1. הנהלת האתר רשאית לטובת אימות פרטיו של משתמש קיים או בעת תהליך הרישום, לדרוש שליחה של צילום ת.ז. לצורך אימות פרטי הזהות של משתמש לרבות גילו וכיוצא בזה

פתיחה וניהול חשבון המשתמש באתר לוטו אונליין

 1. עם השלמת הליך הרישום באתר, ולצורך ביצוע פעולת שליחת טופס/ים, יידרש המשתמש לפעול באופן הבא:

16.1.   הפקדת סכום לחשבון הנהלת האתר, כאשר יתרת הזכות המופקדת, תשמש כעירבון לטובת ביצוע עסקה/או בהתאם ליתרה הקיימת בחשבון המשתמש באתר ולסכום כל עסקה.

16.2.   עם ביצוע הפקדה תונפק למשתמש קבלה אלקטרונית, ומדי 14 ימים ממועד גביית עמלה ע”י הנהלת האתר, תסופק למשתמש חשבונית מס אלקטרונית הכוללת את כל העמלות שגבתה הנהלת האתר במהלך 14 הימים הקודמים או במהלך זמן קצר יותר. הקבלות וחשבוניות המס יהיו חתומות בחותמת דיגיטלית.

16.3.   המשתמש מאשר ומסכים כי הקבלות וחשבוניות המס שתנפיק הנהלת האתר ישלחו לו בדואר אלקטרוני (e-mail) לכתובת אותה מסר בעת הרישום או כפי שתשתנה על-ידי המשתמש מפעם לפעם ותאומת על ידי הנהלת האתר ומי מטעמם.

 1. הפקדה לזכות חשבון המשתמש באתר ניתן לעשות באמצעות חיוב כרטיס אשראי בלבד
 1. היתרה בחשבון המשתמש באתר תעמוד לזכותו, והמשתמש יהא רשאי לעשות בה כל פעולה, לרבות העברת היתרה קיימת חזרה לזכות חשבונו בבנק. זיכוי חשבון הלקוח בבנק יבוצע תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת הלקוח, וכפוף לתשלום עמלת העברה. ההעברת היתרה תבוצע לאמצעי התשלום איתו בוצעה ההפקדה.

18.1.   הנהלת האתר רשאית להגביל את סכום ההפקדה המצטבר או בהפקדה יחידה לזכות המשתמש באתר, ושלא להסכים לקבל סכום הפקדה העולה על המגבלה שנקבעת מעת לעת. הנהלת האתר רשאית לשנות את הסכום המירבי הניתן להפקדה ע”י המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדרישות חוקיות בעניין, מפעם לפעם, והמשתמש מוותר על כל טענה בעניין זה.

18.2.   רשאית הנהלת האתר לדרוש מהמשתמש להמציא לה פרטי חשבון, ולחייבו להעביר לחשבון בנק ע”ש המשתמש, הסכום המופיע לזכותו בחשבון המשתמש האתר, בין אם מקור הסכום הינו הפקדה שביצע המשתמש ובין אם מקור הסכום הינו זכיה שזכה בה המשתמש.

18.3.   לא המציא המשתמש להנהלת האתר פרטי חשבון בנק לזיכוי ע”ש הלקוח, או לא יצר קשר על מנת לקבל שיק למוטב בלבד על שמו, רשאית הנהלת האתר להפקיד את היתרה העומדת לזכות המשתמש בחשבון המשתמש הזוכה באתר, או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בחשבון נפרד.

 1. למרות האמור, רשאית הנהלת האתר לסרב לבצע הוראת המשתמש להעברה היתרה בחשבונו באתר לזכות חשבון הבנק שלו, או לסרב למסור שיק לפקודתו “למוטב בלבד” בגין היתרה בחשבונו, וזאת במקרה שקיימת מניעה כלשהי לביצוע הוראת העברה, לרבות בשל מניעה חוקית, צו שיפוטי, עבירה על חוקי איסור הלבנת הון, אי עמידה בגיל המינימום לזכאות לזכייה (18) וכד’.

הליך שליחת הטפסים

20. המשתמש בוחר באתר את הטופס ההגרלה של מפעל הפיס בו הוא מבקש להשתתף, יסמן את המספרים או הסימונים הנדרשים לסמן בטופס בהתאם להנחיות מפעל הפיס, וילחץ על כפתור “שלח” בתחתית הטופס. בכפוף לקיומה של יתרה מספקת למשלוח הטופס בחשבון הלקוח כמפורט בסעיף 16.1 לעיל, המערכת תפתח דף אישור שליחה המסכם את הפרמטרים שהוזנו על ידי המשתמש וכן את העלות הכוללת של העסקה הנוכחית.

הטפסים באתר הינם טפסים דיגיטליים הזהים לטפסי ההגרלות המודפסים של מפעל הפיס.

 1. עם אישור המשתמש את פרטי הטופס בדף אישור השליחה, תועבר בקשת המשתמש באמצעות התוכנה לאחת מתחנות מפעל הפיס למשלוח.
 1. לאחר משלוח הטופס במסוף תחנת מפעל הפיס, תיסרק הקבלה המאשרת משלוח הטופס חזרה למערכת, והמערכת תשלח הודעה המאשרת את שליחת הטופס לכתובת הדוא”ל, המעודכנת בחשבון המשתמש באתר. ההודעה שתתקבל אצל המשתמש תכלול קישור (לינק) המאפשר למשתמש לראות את הטופס שנשלח בחשבונו באתר.
 1. תהליך שליחת טופס, ממועד אישור השליחה ע”י המשתמש, ועד למועד קבלת הודעה על אישור השליחה, מוערך במספר דקות. במקרים חריגים של עומס, תהליך זה עשוי להימשך זמן ארוך יותר. נשלח הטופס באתר בשעות בהן אין פעילות בתחנות מפעל הפיס באמצעותן שולח האתר את טפסי ההגרלה, ישלח הטופס, בכפוף לכל עיכוב או מגבלה אחרת, בסמוך ככל שניתן למועד פתיחת תחנת מפעל הפיס.
 1. יובהר כי בהגרלות שסכום הזכייה בהן, עולה על הסכום הקבוע בדרישות משרד האוצר ותקנון מפעל הפיס, יופיעו פרטי ארבעת הספרות האחרונות של מספר הזהות של המשתמש באופן מקודד.
 1. משלוח טופסי הגרלות באמצעות האתר אפשרית בכפוף לזמינות תחנה פעילה, ובכפוף לשיקול דעת הנהלת האתר לסיים קבלת טפסים באתר קודם לסיום הגרלה עקב עומסים מעת לעת. במידה ולא אושר משלוח הטופס, תינתן הודעה מתאימה ע”י האתר, וניתן יהא לשלוח את הטופס מיד בסמוך לפתיחת תחנות או בסמוך לסיום הגרלה.
 1. מובהר בזאת כי אין במשלוח הטופס ע”י המשתמש באתר או בתוכנה או קבלת אישור על השליחה לתחנת הפיס משום התחייבות הנהלת האתר כי הטופס אכן נשלח או התחייבות של הנהלת האתר לשלוח את הטופס. רק קבלת העתק סרוק של הקבלה שהופקה במסוף במערכת, יחשב כהשלמת התהליך.

בשל סיבות שונות, לרבות עומס בתחנות מפעל הפיס, ליקויי תקשורת, סירוב משלוח טופס בשל מגבלות חוקיות או כל סיבה אחרת, עשוי הליך משלוח הטופס באתר שלא להסתיים בהצלחה ולכן אי ביצוע משלוח הטופס בפועל ע”י האתר או התוכנה לא יהווה עילה להגשת תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה. במידה וחויב המשתמש בעלות משלוח הטופס, והפעולה לא הסתיימה בשליחת הטופס יזוכה המשתמש במלוא סכום החיוב.

מפאת עומסים צפויים בתחנות או במסופים, לקראת מועד סגירת ההגרלות, העשויים לגרום לאי השלמת הליך שליחת הטופס, מומלץ למשתמש להקדים ולשלוח את הטופס באמצעות האתר מוקדם ככל שניתן קודם לסגירת ההגרלה.

חיוב בגין שירות משלוח הטפסים

 1. תעריף החיוב בגין שירות משלוח הטופס באתר אשר יחול על המשתמש ישתנה בהתאם לעלות הטופס. הנהלת האתר רשאית לשנות את עמלת שליחת הטופס, מפעם לפעם. תעריף החיוב והעמלה יוצג בדף אישור העסקה קודם למשלוח הטופס.
 1. עמלת שירות משלוח הטופס אינה כוללת עמלת משלוח מכתב רשום ללקוח, לפי בקשתו, עמלת העברת זכיות מחשבון הלקוח באתר לחשבון הבנק שלו, עמלת החזר הפקדה וכד’, בגינם יחויב הלקוח בחיוב נוסף. לפיכך, הלקוח יחויב בנוסף לעמלת שירות משלוח הטופס באתר, בהוצאות נוספות לפי העניין ובהתאם לפירוט החיובים שיוצגו ללקוח באתר.

זיכוי טפסים זוכים

 1. עם זכיית המשתמש בהגרלה יקבל המשתמש הודעת דוא”ל (e-mail), לכתובת המעודכנת בחשבון המשתמש באתר, על זכייתו בהגרלה. בהודעה יפורט סכום הזכייה.
 1. הלקוח נותן בזאת להנהלת האתר ומי מטעמה, הרשאה בלתי חוזרת, לגבות עבורו את כספי הזכייה בהגרלות מפעל הפיס, ולזכות את החשבון שלו באתר בסכום הזכייה, וזאת בלבד שסכום זה לא עלה על סך 5,000 ₪. סכום הזיכוי המרבי באמצעות האתר נתון לשינוי בהתאם להחלטת האתר ו/או לתקנון מפעל הפיס, אולם בכל מקרה לא יעלה על הסכום הפטור ממס (נכון ל 1/1/2020 סכום הזכייה המירבי הפטור ממס מסתכם בסך 30,600 ₪).
 1. למען הסר ספק מובהר כי הנהלת האתר וכל מי מטעמה, יהוו שלוחים של המשתמש לצורך החזקת הטופס הזוכה, מסירתו לאחת מתחנות מפעל הפיס, זיכויו, גביית סכום הזכייה מטעמו של הזוכה, והפקדתו לזכות הכרטסת של המשתמש באתר, והמשתמש מאשר להנהלת האתר ומי מטעמה לפעול כאמור לגביית כספי הזכייה וזיכוי המשתמש כאמור.
 1. זיכוי הטופס ועדכון חשבון המשתמש באתר יבוצע ע”י הנהלת האתר, אלא אם הזיכוי אינו אפשרי בהתאם לתנאי מפעל הפיס.

32.1.   ככל שאין מגבלה לזיכוי המשתמש בהתאם לתנאי מפעל הפיס או המועצה יזוכה חשבון המשתמש באתר.

32.2.   המשתמש רשאי לעשות שימוש ביתרה המופיעה לזכותו בחשבון המשתמש האתר (כספי הזכייה) בכדי להשתתף בהגרלות נוספות, או לחילופין, באמצעות מתן הוראה להעברת כספי הזכייה או חלקם לחשבונו בבנק, עפ”י הפרטים אשר ימסרו ע”י המשתמש. זיכוי יבוצע רק לחשבון בנק על שם המשתמש.

32.3.   זיכוי חשבון המשתמש באתר בגובה הזכייה יבוצע תוך מספר דקות ממועד פרסום תוצאות ההגרלה ע”י מפעל הפיס, בכפוף לכל מגבלה של מידע במעבר נתונים.

 1. טפסים שלא ניתן לזכותם באתר מאחר וסכום הזכיה עולה על התקרה לזיכוי כקבוע בתקנון זה או על תקרת הסכום הפטור ממס כאמור ו/או בשל תנאי אחר של מפעל הפיס, יזומן המשתתף למשרדי הנהלת האתר, שם יימסר לו הטופס הזוכה כנגד הצגת תעודת זהות כולל ספח, או כל תעודה או אסמכתא נוספת או אחרת שתידרש בצורה חוקית וברורה ע”י הנהלת האתר ותאפשר זיהוי מוחלט של המשתמש. במקרה כאמור המשתמש יזדכה על הטופס בעצמו במשרדי בתחנה מורשית של מפעל הפיס או במשרדי הנהלת מפעל הפיס, בהתאם לסכום הזכייה ולמדרגות המפורטות באתר מפעל הפיס
 1. זימון המשתמש לאסוף כרטיס הזכייה במשרדי הנהלת האתר יבוצע עד 5 ימי עסקים ממועד הזכייה.

שמירת טפסי ההשתתפות 

 1. במקרה שטופס ההשתתפות בהגרלה לא זכה בפרס כלשהו, יושמד הטופס המקורי תוך 3ימי עסקים. ביקש המשתתף לקבל לידיו את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא כרוך קבלת הטופס בתשלום עמלה בסך 15 ₪.
 1. טופס שזכה בהגרלה וזוכה בחשבון המשתמש באתר, יושמד תוך 5 ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה למשתמש על זכייתו בדוא”ל(e-mail). ביקש המשתתף לקבל לידיו את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא כרוך קבלת הטופס בתשלום עמלה בסך 15 ₪.
 1. טופס שזכה בהגרלה, ולא זוכה באתר, בשל תנאי מפעל הפיס, לדוגמא מחמת הסכום הגבוה של הזכייה, ישמר במשרדי הנהלת האתר למשך 6 חודשים ממועד משלוח ההודעה בדוא”ל(e-mail) למשתמש על זכייתו.
 1. בחלוף המועדים המפורטים לעיל, ובמקרה שהמשתמש לא דרש את הטופס המקורי, תהא רשאית הנהלת האתר להשמיד את הטופס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד הנהלת האתר.

ביטול השתתפות

 1. מובהר ומוסכם בזאת כי לאחר אישור משלוח הטופס בדף אישור השליחה המופיע באתר טרם שליחת הטופס, לא ניתן לבטל את משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס, וזאת בין היתר מחמת הזמן הקצר שחולף ממועד ביצוע הוראת השליחה ע”י המשתמש ועד למועד משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס.

מקום השיפוט

 1. כלל דיני מדינת ישראל, יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. המשתמש מסכים בזאת כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר לוטו אונליין או בכל הקשור בו ובשירותיו, ובכל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא הסמכות הבלעדית לדון בעניין נתונה לבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.

קנין רוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר לוטו אונליין, הינם של הנהלת אתר לוטו אונליין בלבד. חל איסור מוחלט על כל גורם לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט, מבנה האתר וכל חומר אחר הכלול בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת הנהלת האתר.

כללי

 1. הנהלת אתר לוטו אונליין, מבהירה כי כל המידע, התוכן והנתונים המוצגים בו, מפורסמים ע”י הנהלת האתר ו/או מתקבלים מצד שלישי. תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, זאת למרות שהנהלת האתר עושה את כל המאמצים בכדי לוודא את איכות, אמינות, שלמות והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר.

הנהלת האתר אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.

 1. הנהלת האתר מורשית לבצע שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה, בכל תהליך, מידע, שירות באתר או בתוכנה בכל עת.
 1. כל המידע והשירותים מוצעים למשתמש באתר מעודכנים בלא כל התחייבות. הנהלת האתר מתנערת בזה מכל אחריות או תנאי מחייב בנוגע לתוכן המידע, הפרטים, והשירותים לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה של האתר.
 1. בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין כל נזק מכל סוג ומין, ישיר או עקיף, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אי ביצוע או עיכוב במשלוח טופס הגרלה, או אובדן רווח הקשור בכל דרך בשימוש או בתפקוד אתר לוטו אונליין. בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, בביטול הזמנה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר היכול להשתמע מכך, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין.
 1. האתר משמש פלטפורמה לביצוע משלוח טפסי הגרלה בלבד. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לאף אדם כתוצאה מתקלה באתר או בתוכנה, או בהיקשרות ובשליחת טפסי הגרלה באמצעות האתר או בתקלות במסופי מפעל הפיס או באפשרות משלוח טופס בתחנה מסוימת או במערכת מפעל הפיס.
 1. הנהלת האתר נוקטת בהתאם לסטנדרט הנהוג באתרי אינטרנט, באמצעי אבטחה מוגברים. למרות מאמצים אלה, ישנה אפשרות סיכון בחדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר  אינה ולא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה או חדירה לאתר ועל העברת מידע אודות משתמשים באתר, פרטי תשלום, היסטוריית שימושים או כל מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
 1. במידה והמשתמש אינו שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד הבלעדי העומד לרשות גולש לפני הרשמה או לאחר הרשמה, הוא הפסקת השימוש באתר.
 1. הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה, או לחלקים ממנו או לחלק משירותיו לכל משתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 1. הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישיים אשר מעודכנים על ידי המשתמש בטופס ההרשמה או הוכנסו על ידי המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר.

שימוש באתר זה, את הסכמתך לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני מהנהלת האתר ו/או כל אמצעי פרסומי אחר, אלא אם שלחת הודעת סירוב דיוור לאתר.

כמו-כן הנהלת האתר רשאית לשלוח למשתמש תזכורות/הודעות מערכת וכד’ באשר לשירות שהוזמן ולכל מידע רלוונטי לשימוש באתר.

 1. שימוש על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנה מהווה אישור לכל האמור במסמך זה

מדיניות פרטיות

“מדיניות פרטיות”  שלהלן מסדירה את האופן שבו אנו, הנהלת האתר ובעלי החברה, להלן: “החברה” שומרים ועושים שימוש במידע אשר אנו מקבלים ו/או אוספים מהמשתמשים והגולשים באתר כהגדרתם בתנאי השימוש.

האמור במדיניות הפרטיות שלנו מנוסח רק מטעמי נוחות בלשון זכר אך פונה לכל מגדר באופן שווה.

הכותרות ככל שישנן הינן לצורך הנוחות בלבד.

מדיניות הפרטיות שלהלן מהווה חלק בלבד מתנאי השימוש (“תנאי השימוש”) כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות הפרטיות שתפורסם באתר החברה מעת לעת. בהתאם לרגולציה ו/או בהתאם לשיקול דעתה ו/או הנסיבות הרלוונטיות.

מדיניות הפרטיות שלהלן, מפרטת מידע בנוגע לנתונים אודות שימוש שאנחנו עושים או שייתכן ונעשה לגבי מידע שנאסוף או שתמסור לנו במהלך גלישתך באתר ושימוש בשירותי החברה והאתר.

מדיניות זו חלה על מידע שנאסף שמתייחס אליך או לאחרים כאמור לעיל.

איסוף מידע

 1. ככלל, סוגי המידע שייתכן ונאסף והשימוש שנבצע במידע הנאסף במהלך השימוש באתר או בשירותיו, נתונים לשינויים ואינם קבועים או מוחלטים. לעיתים אף יהיו תלויים בסוג ההתקשרות ו/או ההתקשרויות שלנו עם המשתמש. אנו בהנהלת האתר, מתחייבים להקפיד ולכבד את פרטיותך והמידע האישי שלך, כל איסוף מידע ושימוש בו במידה ומתבצע, במערכות האתר או החברה, נעשה לטובת מטרות המותרות בדין בלבד והמפורטות להלן, ובין היתר בכדי לספק את השירותים ו/או המוצרים וו/או בכדי להגן על זכויות שלנו ו/או של אחרים, בהתאם בין היתר לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”) ולשאר ההוראות החוקיות ו/או התקנות ו/או הוראות הרגולטור החלות עלינו.
 1. במידה ואינך מעוניין למסור מידע, או שהנך מסרב לתנאים בולם או חלקם במדיניות הפרטיות, יתכן שלא תוכל לקבל הו/או ליהנות מחלק מהשירותים אותם אנו מציעים או להירשם לאתר כמשתמש קבוע. ישנם סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).
 1. לידיעתך, המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שייתכן ונמסרו ו/או ימסרו לך בנפרד, למשל במסגרת הגרלות בהם השתתפת ו/או במסגרת תנאי השימוש שלנו המפורטים באתר.
 1. בכל התקשרות ואינטראקציה עם אתר לוטו אונליין, הנך מתחייב למסור לנו פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, כפי שמתבקש גם בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן אותנו בכל מקרה של שינוי של פרטי זהות, כתובת מייל או בכל פרט שמסרת לחברה. החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את חידוש מסירת המידע ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי ורשאית להפסיק את מתן שירותיה במידה ולא יעודכן המידע הרלוונטי.
 1. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה האישית אותה קבעת ברישום באתר או בשינוי סיסמה באתר החברה ומתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
 1. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. אנו ממליצים לך לבצע שימוש אישי בלבד באתר ושלא למסור את שם המשתמש ו/או הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע אודות אופן ההתחברות שלך לאתר לכל אדם. במידה ותבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.
 1. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים. מידע זה יכול לכלול, מידע אודות השירותים המוצרים הניתנים באתר, שירות שמתקבל באתר או אל מול החברה ובכפוף לכל דין. מידע מזהה, שם, מס’ תעודת זהות, גיל, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן וכן מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם ספקים אחרים, כולל כל מאגר נוסף וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.
 1. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים מידע שיתקבל ממך בכל התקשורת עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בכל דרך לקבלת שירות מאנשי האתר והחברה ובנוגע לפעילותך באתר, מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עמנו, מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.
 1. הנהלת האתר ומפעיליה, שומרים לעצמנו את הזכות להציע הצעות מותאמות אישית בהתאם למידע שנאסף אצלנו ו/או להציע הצעות שיווקיות על בסיס ההתנהגות צרכנית.
 1. במידה ותבחר לספק לנו מידע על אדם אחר, עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 1. זכותך לעיין במידע אשר נשמר בחברה לגבייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) וככל שאנו מחזיקים במידע מסוג זה. בכדי לעשות זאת, עליך להגיש לנו בקשה בכתב באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו
 1. בהתאם למדיניות החברה בעניין מדיניות הפרטיות והסודיות של המידע, אנו נשמור על המידע שלך, לא נבצע בו מסחר, לא נמכור את המידע ולא נעביר אותו לצד שלישי לטובת כל שימוש שהוא, למעט לפי האמור במסמך זה.

שימוש ומסירת המידע

 1. המידע שאנו אוספים ו/או נאסוף בעתיד מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו המוצעים באתר לוטו אונליין מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו: משלוח מידע אודות שירותי האתר, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר ולרבות לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם אחרים בקשר לשירותים שאנו מספקים.
 1. אנו רשאים למסור כל מידע שיגיע לידינו לפי כל הוראה או צו חוקי בהתאם למדיניות הציות לדרישות חוקיות, כגון היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.
 1. אנו עלולים לעשות במידע שימוש ו/או לחשוף המידע לשם הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 1. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לאור קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה וכן לצורך שמירת רשומות ומסמכים.
 1. אנו רשאים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך שיפור ההצעות שלנו, איכות השירות ו/או שיפור תהליכי העבודה. בהרשאה זו כלולה היכולת לביצוע מחקרי שוק וסקרים ו/או לצורך ניתוח חוויית המשתמש.
 1. אנו רשאים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים עבור צדדים שלישיים. במקרה כזה, החברה תעביר לצדדים שלישיים, לשימושם, מידע מעיבודים אלה, כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), כדי למנוע אפשרות של זיהוי אדם מסוים באופן סביר.
 1. אנו רשאים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך תמחור מוצרים ושירותים שלנו.
 1. אנו רשאים לחשוף ו/או לעשות שימוש במידע אודות משתמשים לטובת שיווק שלנו ושל חברות אחרות ו/או שותפים אחרים שלנו, וכן לצורך חשיפתך למידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (“חוק התקשורת”).
 1. אנו רשאים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע וייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק בהתאם לחוק ולשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, על פי מדיניות זו
 1. לשם מימוש המטרות המותרות לנו בהתאם לכל דין, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון: אנשי תוכנה, בנקים, מוסדות פיננסיים, עורכי דין ,יועצים מקצועיים, רואי חשבון, מבקרים וכו’.
 1. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך מניעת הונאות ו/או התנהגויות חריגות, כולל שיתוף מידע אישי.
 1. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע ולהעבירו על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).
 1. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע במסגרת מו”מ ו/או מכירת כל או חלק מעסקינו, ו/או במסגרת ארגון משפטי ו/או חשבונאי מחדש, מיזוג, מיזם ו/או מיזמים משותפים ו/או כל עסקה ו/או עסקאות אחרות בכל הקשור לעסקינו. מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו ובהתאם לתנאים במסמך זה.
 1. בכל עת עומדת לך הזכות לבקש מאיתנו להימחק מרשימת הדיוור שלנו לדיוור ישיר, בכל אמצעי הדיוור, ו/או שנחדל לשלוח אליך דבר פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסרון (SMS) והודעת טלפון מוקלטת. להסרה מרשימת הדיוור, יש לפנות אל שירות הלקוחות שלנו באמצעי יצירת הקשר באתר או בכתובת הקבועה בתנאי השימוש שלנו ואם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.
 1. גם במידה ותבקש שלא לקבל דיוורים או פרסומות, נמשיך לשלוח לך (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.
 1. החברה מפעילה ו/או שומרת על זכותה להפעיל מאגר מידע אשר יכול לשמש למטרות מחקר ו/או להצעת שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע שנצבר אודותיך ו/או לפי עיבודי המידע והמחקרים שייתכן ויעשו במאגר זה.
 1. במידה ואינך מעוניין שנשתמש במידע אודותיך למטרות מחקר או למטרות הצעת שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר מרחבי הקבוצה, תוכל להודיע לנו על העדפתך זו.

קוקיז וצדדים שלישיים

 1. צדדים שלישיים- תשומת ליבך, שאתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות של אחרים ושהשירות שניתן במסגרתם לא ניתן על ידינו. הנהלת ומפעילי אתר לוטו אונליין, אינם אחראיים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אחרים אף אם האתרים ו/או האפליקציות שלנו מפנים אליהם. אינך מחויב לעשות שימוש באתרים אלו ו/או באתר שלנו, בכל מקרה, השימוש באתר שלנו ו/או באתרים הקשורים אליו הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ושל כל אתר אחר אליו אנו מפנים
 1. ייתכן ונעשה ו/או שאנו עושים שימוש בעוגיות- (Cookies) ו/או איסוף מידע אוטומטי, זאת לרוב לטובת מתן שירות מהיר ויעיל יותר. זיהוי מהיר באתר ו/או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, החברה משתמשת לעיתים ו/או עלולה להשתמש בטכנולוגיה שנקראת קוקיז (Cookies), שהן סימון טכני פנימי ייחודי הנרשם אצלך בדפדפן. קבצי הקוקיז יכולים להישמר ו/או נשמרים במכשיר הקצה שברשותך. תשומת ליבך שהקוקיז אינן נחשבות תוכנת מחשב ואין להן שום יכולת לקרוא מידע ו/או לבצע כל פעולה במחשב שלך ו/או בטלפון הנייד שלך.
 1. קבצי הקוקיז יכולים לסייע לנו בניתוח הרגלי הגלישה של המשתמשים באתר לטובת שיפור חווית הגלישה, חווית הרכישה וחווית הלקוח בכללותה.
 1. אנו רשאים לבצע שימוש בקוקיז לטובת החלטות עסקיות לגבי שירותים שלנו, לבדיקת אחוזי ההשתתפות בדיוור שאנו שולחים ולהצלחת הפרסום בכל אמצעי אפשרי
 1. באמצעות הקוקיז בין היתר, אנו רשאים ויכולים לקבל מידע בדבר פעולות שבוצעו באתר האינטרנט, המכשיר ממנו הן בוצעו ובין היתר נתונים אלו: גירסת וסוג של מערכת הפעלה, סוג מסך, סוג הדפדפן, כתובת IP, זמן שהייה באתר כולו או בדף ספציפי באתר האינטרנט שלנו, ו/או מידת הטעינה של הסוללה במכשיר ממנו גלשת ו/או מיקומך ו/או עניינים נוספים.
 1. אתה רשאי ועומדת בפנייך האפשרות לחסום את הקוקיז. בהתאם ליכולות הדפדפן בו אתה גולש לאתר זה. באפשרותך למחוק קוקיז מהמכשיר, לחסום קבלה של קוקיז ו/או לקבל התראות לפני אחסון של קוקיז במכשיר. נטרול הקוקיוז באפליקציות אפשרי באמצעות שינוי הגדרות הפרסום במכשיר. חשוב לנו לציין כי במידה ותעשה כל שינוי בהגדרות הקוקיז חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיפגע.
 1. בנוסף, צדדים שלישיים (לדוגמה Google Analytics) עשויים להשתמש גם בקוקיז ו/או בטכנולוגיות דומות וזאת לצורך איסוף מידע על השימוש באתר או באפליקציות, כגון מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID . למידע נוסף על Cookies והאופן שבו אותם צדדים שלישיים משתמשים בנתונים המופקים מהשימוש בקוקיות, מומלץ לעיין בין היתר במדיניות הפרטיות של Google בכתובת: google.com/policies/privacy/partners/. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. וכן באתר https://www.takanon.info/
 1. אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך לקבלת מידע במסגרת סקרים שייתכן ונערוך. ההשתתפות בסקרים היא על בסיס הסכמתך בזמן הפניה אליך וכל מידע שיימסר לנו באמצעות סקר ישמש אותנו לצורך שיפור השירות ו/או שינוי של שירות ו/או אופיו של שירות ו/או לצורך מעקב אחר שביעות רצונך מאתר האינטרנט שלנו ומהשירות שהענקנו לך. המותר לנו על פי דין. ז

אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל מאמץ לנקוט באמצעי אבטחת מידע והצפנה המתאימים לדעתה למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, החברה משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט. ומבלי לגרוע מכך החברה פועלת כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר לה ו/או נגד כל חדירה ו/או פריצה לא מורשית למידע שברשותה.
 1. לצערנו, לא ניתן למנוע באופן הרמטי את כל הסיכונים באבטחת מידע ועל אף מאמצים מרובים, תמיד ישנו סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר. אנו מבהירים כי כל עוד החברה ומפעילי האתר נוקטים באמצעי אבטחה סבירים, החברה לא תהיה אחראית לאף נזק  ישיר או עקיף שיגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת מידע לצד ג’ עקב חדירה.
 1. קיימת אפשרות שנציע לך לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים ומגוונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אבל חשוב לשים לב שאבטחה יעילה תלויה גם בך. לדוגמה במידה וכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה אצלנו מוטעית, יש להניח כי דיוור שלך יכול להגיע לאדם אחר וכך מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים והדבר לא יהיה באחריותנו.

אזהרה כללית

בהתאם לדין, אנו מורשים להעביר לצדדים שלישיים מידע מקובץ לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

גורמים זדוניים עלולים לנסות להשיג את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. לצורך הדוגמא, קיימת סכנה שינסו לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של החברה (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך להזדהות או למסור מידע אישי אודות אופן הכניסה שלך לאתר ו/או פרטי זיהוי באתר ו/או פרטים אישיים אחרים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי דומה או זהה של האתר הרשמי שלנו (או של כל חברה מוכרת אחרת). במידה ותזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, אנו ממליצים שלא להגיב לבקשת מידע בהודעות דוא”ל.

לטובת הימנעות מהונאות ומהתחזות להנהלת או מפעילי האתר, חשוב לנו שתדע כי אנו לא נפנה ללקוחותינו לעולם בהודעת מייל בה יתבקשו למסור מידע סודי שלהם ו/או קוד אישי סודי שלהם באמצעות המייל. לכן אין להיענות בדוא”ל לבקשה מסוג זה שנשלחה באמצעות דוא”ל, ואין למסור את שם המשתמש שלך והסיסמא לאף גורם. לא מחברתנו ולא מצד שלישי.